Tuesday, December 22, 2009

மோகன்-tamil,sex,story,stories,fresh,super,in,pdf,font,fond,kama,kathai,kamakathaigal

ேமாகன் ஒரு அரசாங்க அலுவலன். ஆைகயால் அந்தக் கிராமத்தில் அவனுக்கு
நல்ல மதிப்பும் மரியாைதயும் இருந்தது. ஒரு நாள் நகரத்தில் இருக்கும் தன்
உயர் அதிகாரிையப் பார்த்துவிட்டு ேபருந்ைத விட்டிறங்கி, குறுக்கு வழியில்
நடந்து வந்தான். ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாயுள்ள ேவலன் வட்ீ டுக்கு அருகில்
வந்த ேபாது ஏேதா சத்தம் ேகட்கேவ, மைறந்து நின்று கூர்ந்து ேகட்டான். ஒரு
ெபண் குரலும், ஆண் குரலும் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பது ேகட்டது. ேவலனின்
மைனவி விஷக் காய்ச்சலில் இறந்து எப்படியும் இரண்டு வருடங்களாவது
இருக்கும். அப்படி இருக்க ெபண் குரல் ேகட்க காரணம்!.
ஆவல் தூண்டேவ, மைறந்து நின்று ேலசாகத் திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியாக
உள்ேள பார்க்க அதிர்ச்சி அைடந்தான். காரணம் உள்ேள ேவலனுடன் இருந்த
ெபண் ேவறு யாருமல்ல. அவனுைடய ெநருங்கிய நண்பன் முத்துச்சாமியின்
மைனவி ெபான்னிதான் அது. முத்துச்சாமி ஒரு சிறிய விவசாயி. அவனுைடய
மைனவி ெபான்னி ஒரு நல்ல நாட்டுக்கட்ைட. சராசரிைய விட சிறிது உயரம்.
பூசினாற் ேபால குண்டு. குண்டு என்ேற ெசால்லலாம்.இப்ேபாது அவள் ெவறும்
ேசைலயுடன், ஜாக்ெகட் இல்லாமல் ேவலனின் அைணப்பில் இருந்தாள். அவளது
ெகாழுத்த உருண்ைட முைலகள் முந்தாைனையயும் மீறி புைடத்துக் ெகாண்டு
ெவளிேய ெதரிந்தது. அவளது முைலகைளப் பார்த்தவுடேன ேமாகனின் பூல்
ேலசாகத் தூக்கியது. இங்ேக ேமாகனின் பூைலப் பற்றி நாம் கண்டிப்பாக அறிந்து
ெகாள்ள ேவண்டும். நீக்ேராக்கைளப் ேபால சுமார் ஒன்பது அங்குலம் நீளமும்
அதற்குத் தகுந்த பருமனும் உைடய பூல். அவன் சிறுவனாக இருக்கும் ேபாேத
அதன் நீளத்ைதக் கண்ட அவனது பாட்டி பக்கத்தில் யாருமில்லாவிட்டால்
அைத வாயில் வாங்கி ெவறியுடன் ஊம்பிவிடுவாள்.
ெபான்னியா இந்தக் ேகாலத்தில்-ேமாகனால் தன் கண்கைளேய நம்ப
முடியவில்ைல.முத்துச்சாமியின் வட்ீ டுக்கு ேபாகும்ேபாெதல்லாம் வாங்க
அண்ேண என்று வாய் நிைறய அைழப்பாள். ேமாகனுக்கு அவள் தள தள
உடம்பு ேமல் எப்ேபாதுேம ஒரு கண் உண்டு. அவளது பருத்துக் குலுங்கும்
பாச்சிகைள அவன் கண்டு ரசித்து தனியாக அைத நிைனத்துக் ெகாண்டு
ைகயடிப்பான். முைலகள்தான் அப்படி என்றால் குண்டிகைளப் பற்றிக் ேகட்கேவ
ேவண்டாம். தளதளெவன்று உருண்ைடயாய் அவள் கட்டிக்ெகாண்டிருக்கும்
ைகத்தறி புைடைவையத் தள்ளிக்ெகாண்டிருக்கும். அவள் நடக்கும்ேபாது
ெசால்லேவ ேவண்டாம்-ேமாகனின் சுன்னிக்கு கஷ்ட காலம்தான். ேமலும் கீழும்
anthony
ேமாகனின் ேமாகம் [Archive] - காமேலாகம்.காம் Page 1 of 5
file://H:\Tamil-Stories\Wc1d76999d96c6.htm 6/29/2006
ஏறி இறங்கி குதித்துக் குலுங்கும். புஷ்டியான அவள் குண்டிகைளப் பற்றிப் பிைசய
ஏங்குவான்.
சரி இனி கைதக்கு வருேவாம். ேவலன் தன் மடியில் உட்கார்ந்திருந்த
ெபான்னியின் முந்தாைனைய விலக்கிவிட்டு அவள் ெபரிய முைலகைள
ெவறிேயாடு பிடித்து பிைசந்தான். “ஏ புள்ள ஒனக்கு முல ெராம்ப ெபரிசு புள்ள.
முத்துசாமி ெகாடுத்து வச்சவன். ெதனம் இத புடிச்சி ெபைசயலாம், காம்ப
கடிக்கலாம், பால் குடிக்கலாம்.”
“ஏன் நீ ெபைசயலியா? பால் குடிக்கலயா? அத என்ன பாடுபடுத்தற?”
“எனக்கு மாசத்துக்கு ெரண்ேடா மூணு தடவதான அந்த சான்ஸ் ெகடக்கிது.
அவனுக்கு ெதனம் ெகடக்கிேத. அத ெசான்னன் புள்ள”
“சரி ேபச்சு அப்றம். ெமாதல்ல காரியத்த கவனி.”
ேவலன் அவள் முைலகள் ேமல் தன் முகத்ைத ேமலும் கீழும் ேதய்த்து
விைடத்து நின்ற ஒரு காம்ைப வாயில் ேபாட்டு ெமன்றான். அவள்
அனத்திக்ெகாண்ேட அவன் தைலையக் ேகாதிக்ெகாண்டிருந்தாள்.
ெபான்னியின் ெகாழுத்த பாச்சிகைளப் பார்த்ததுேம ேமாகனின் சுன்னி தன் முழு
அளைவ அைடந்து ெவளிேய வரத் துடித்தது. அவன் ேவட்டிைய ஒதுக்கி ,
ஜட்டிைய கீழிறக்கி தன் சுன்னிைய ெவளிேய ெகாண்டுவந்து அைதப் பிடித்து
ஆட்ட ஆரம்பித்தான்.
அங்கும் ேவலனின் சுன்னி ெவளிேய வந்து ெபான்னியின் வாய்க்குள் இருந்தது.
அவள் அைத அருைமயாக ஊம்பிக்ெகாண்டிருக்க, ேவலன் குனிந்து அவள்
ேசைலையயும் பாவாைடையயும் ஒரு ேசரத் தூக்கி அவள் உருண்ைடக்
குண்டிகைளத் தடவி பிைசயத் ெதாடங்கினான். அவளது ெவற்றுக் குண்டிகைளப்
பார்த்தவுடன் , ேமாகனின் சுன்னி ெநக்கு விட்டாடியது. அப்படிேய அவளது ெபரிய
குண்டிகைளப் பற்றிப் பிைசயத் துடித்தான்.
“ தடவுனது ேபாதும். உள்ளாற வுட்டு அடியா. என் மச்சான் வர்ற ேநரமாச்சு.”
என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட எழுந்தாள்.
அவளது புடைவைய ஒேர இழுப்பில் அவிழ்த்து தைரயில் எறிந்த ேவலன்,
அவைள திருப்பி நிற்க ைவத்து, அவள் குண்டிகைளப் பிைசந்து விரித்து பின்னால்
இருந்து அவன் சுன்னிைய அவள் புண்ைடக்குள் ஏற்றினான். பின்னர் என்ன-
அவள் சூத்து குலுங்க குலுங்க நச் நச் என்று ஓத்தான்.
அவர்கள் ஓக்கும் ேவகத்திற்கு ஏற்ப ேமாகன் தன் சுன்னிைய ஆட்டினான்.
ேவலனின் தண்ணி ெபான்னியின் புண்ைடக்குள்ளும், ேமாகனின் தண்ணி
சுவற்றிலும் ஒேர ேநரத்தில் பீய்ச்சி அடித்தன.

No comments:

Post a Comment